معاونت مالی و پشتیبانی

کد مطلب:  45
نسخه چاپی
ارسال به دوستان

معاونت مالی و پشتیبانی

معاونت مالی وپشتیبانی

1. نظارت و سرپرستی بر کلیه واحد های مالی و پشتیبانی تحت سرپرستی.
2. نظارت کلی و عمومی بر اجرای کلیه نامه های مصوب.
3. نظارت بر اجرای به موقع و مطلوب وظائف واحد های تحت سرپرستی.
4. نظارت بر تهیه به موقع گزارشات مالی قانونی شرکت .
5. نظارت کلی و عمومی بر حسن وصول درآمد و هزینه ثبت و ضبط درآمدها و هزینه های شرکت.
6. نظارت کلی و عمومی براجرای  برنامه ها و عملیات شرکت در زمینه های مالی ، تدارکاتی اموال ، انبارها و خدمات عمومی .
7. تعیین قوانین و مقررات مالی پشتیبانی شرکت و اعلام نظر جهت اجرا و ابلاغ روش های مناسب.
8. صدور دستورالعمل های اجرائی در قالب قوانین و مقررات جاری به واحد های ذیربط.
9. تهیه بودجه معاونت و اخذ بودجه سایر معاونت ها و جمع بندی و ارائه به شرکت.

10. ارتباط مستمر با سایر معاونین شرکت به منظور ایجاد هماهنگی در اجرای سیاست ها و مقررات اداری و مالی شرکت و حصول اطمینان از رعایت صحیح آنها.

11. حضور در جلسات و گردهمائی های ادواری و مقطعی با حضور مدیران تحت سرپرستی و یا سایر. مدیران شرکت به منظور ایجاد و حفظ هماهنگی های لازم.

12. حضور در جلسات و گردهمائی های خارج از شرکت بر حسب مورد.

13. نظارت بر امور مربوط به خرید اقلام مورد نیاز شرکت.

14. نظارت بر انجام امور دبیرخانه ای شرکت.

15. نظارت بر انجام امور انبارداری با استقرار سیستم های مناسب نگهداری و کنترل کالا.

انجام سایر امور محوله از طرف مافوق .